Notice for Students of BA 2019 - University of Peradeniya